SỞ GD&ĐT KON TUM                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    
  
   
 

 

                  Số       /KH-THPTNVC                                     Đăk Tô, ngày 09 tháng 03 năm 2022

 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Năm học 2021-2022

 
  

 

Căn cứ Công văn số 1572/SGDĐT-GDTrH ngày 13/9/2021 của Sở GD&ĐT Kon Tum về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ  giáo dục trung học năm học 2021-2022;

Thực hiện công văn số 2153/SGDĐT-GDTrH ngày 19/11/2021 của Sở GD&ĐT Kon Tum về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối kì, năm học 2021-2022 đối với cấp THCS, THPT;

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ xây dựng Kế hoạch kiểm tra cuối kì II năm học 2021-2022 như sau:

A. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC      

- Đánh giá chất lượng giáo dục đối với học sinh nhằm thúc đẩy học sinh rèn luyện, học tập.

- Bảo đảm nguyên tắc khách quan, công bằng, công khai, đúng chất lượng trong kiểm tra, đánh giá học sinh.

B. NỘI DUNG KIỂM TRA

Nội dung kiểm tra phải theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong phạm vi chương trình môn học và bám sát Công văn số 1623/SGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Sở GDĐT; các nội dung cơ bản, cốt lõi phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực đối với học sinh.

Lưu ý: Không kiểm tra, đánh giá cuối kì đối với những nội dung hướng dẫn học sinh tự đọc, tự học, tự làm, tự thực hiện, không yêu cầu; những nội dung yêu cầu học sinh tự thực hành, thí nghiệm; kỹ năng Nghe, Nói và viết bài luận của môn Tiếng Anh.

C. CÁC PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC KIỂM TRA

I. Đối với học sinh không có yếu tố dịch tể, không phải cách li:

1. Hình thức, thời gia kiểm tra

-  Học sinh đến trường và làm bài kiểm tra theo lịch kiểm tra trực tiếp tại trường (có lịch kiểm tra kèm theo).

- Thời gian:

+ Khối 12: Từ ngày 11/4 đến ngày 15 /4/2022.

+ Khối 10, 11: Từ ngày 02/5 đến ngày 06/5/2022.

2. Ra đề và tổ chức kiểm tra:

a. Tổ chức ra đề

- Các tổ ra đề kiểm tra chung cho 11 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Công nghệ, Tin học cho cả 3 khối 10, 11, 12.

- Các môn Thể dục, GDQP-AN GV bộ môn tự tổ chức kiểm tra.

- TTCM phân công giáo viên xây dựng ma trận, bảng đặc tả và ra đề. Tất cả các đề, câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận phải đúng ma trận, hình thức, nội dung, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ... theo quy định. TTCM duyệt đề trước khi nộp đề cho BGH.

- Các môn có hình thức trắc nghiệm khách quan, phải xây dựng 04 mã đề.

- Thời gian nộp đề: Tổ trưởng CM kí duyệt vào các đề; ma trận, bảng đặc tả; đáp án và nộp cho BGH trước ngày 06/4/2022 (Đối với khối 12) và trước ngày 27/4/2022 (Đối với khối 10,11) để giao cho Tổ giáo vụ in sao đề đảm bảo tính bảo mật đề.

b. Thời gian làm bài kiểm tra

+ Các môn Toán, Ngữ văn: 90 phút/môn;

+ Môn Tiếng Anh: 60 phút;

+ Các môn học còn lại: 45 phút/môn.

c. Hình thức đề kiểm tra

         - Đối với khối lớp 12:     

         + Hình thức trắc nghiệm khách quan đối với các môn: Toán, Tin, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý và GDCD.

         + Hình thức tự luận đối với môn: Ngữ văn

- Đối với các khối 10, 11:

+ Các môn học thực hiện theo hình thức và cấu trúc 70% trắc nghiệm (gồm 40% mức độ Nhận biết và 30% mức độ Thông hiểu), 30% tự luận (gồm 20% mức độ Vận dụng và 10% mức độ Vận dụng cao).

+ Riêng môn Ngữ văn thực hiện theo hình thức 100% tự luận.

*  Lưu ý:

- Đề kiểm tra phải được xây dựng theo ma trận, đặc tả câu hỏi tự luận, trắc nghiệm khách quan hoặc trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

- Đối với các môn học kiểm tra theo hình thức kết hợp giữa 70% trắc nghiệm khách quan và 30% tự luận thì đề ra phải đảm bảo thời gian làm bài tương ứng cho mỗi phần.

d. Mức độ đề kiểm tra

Đề kiểm tra cần xây dựng theo các mức độ sau:

- Nhận biết chiếm 40% (tương ứng 4,0 điểm);

- Thông hiểu chiếm 30% (tương ứng 3,0 điểm);

- Vận dụng chiếm 20% (tương ứng 2,0 điểm);

- Vận dụng cao chiếm 10% (tương ứng 1,0 điểm).

e. Công tác tổ chức coi kiểm tra

 Tổ chức cho giáo viên coi kiểm tra chặt chẽ, nghiêm túc. Đảm bảo một số nội dung sau:

- Lập danh sách học sinh dự kiểm tra trong từng khối lớp theo thứ tự A, B, C, … và bố trí học sinh theo từng phòng (tối đa 24 học sinh/phòng); bố trí 01 học sinh/bàn;

- Đối với các môn kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm khách quan, việc giao đề cho học sinh phải đảm bảo 02 học sinh ngồi cạnh nhau (theo hàng ngang, hàng dọc) không trùng mã đề.

- Đối với các môn kiểm tra có kết hợp 2 hình thức (70% tự luận và 30% trắc nghiệm khách quan), học sinh làm bài trên 02 tờ giấy riêng biệt (01 tờ bài làm phần trắc nghiệm khách quan, 01 tờ bài làm phần tự luận). Sau khi hết thời gian làm bài phần trắc nghiệm khách quan (hai phần ba thời gian làm bài kiểm tra của môn đó), học sinh phải nộp bài làm phần trắc nghiệm khách quan và tiếp tục làm phần bài tự luận trong thời gian còn lại.

II. Đối với học sinh phải cách li, tạm thời dừng đến trường:

Nếu trước và trong thời gian kiểm tra theo theo lịch của phần I, trong trường có đối tượng học sinh thuộc các diện F0, F1 phải thực hiện cách li y tế theo yêu cầu của các cơ quan y tế, không tham gia kiểm tra cuối kỳ được bằng hình thức trực tiếp tại trường thì nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra đối với các học sinh này như sau:

- Các học sinh thuộc các diện F0, F1 phải thực hiện cách li y tế theo yêu cầu của các cơ quan y tế, không tham gia kiểm tra theo lịch ở mục I.1 của kế hoạch này.

- Thời gia kiểm tra cuối kì II của các học sinh thuộc các diện F0, F1 tùy tình hình cụ thể về số lượng học sinh, số môn học sinh chưa tham gia kiểm tra nhà trường sẽ xây dựng lịch kiểm tra ngay sau khi học sinh kết thúc cách ly.

III. Chấm bài, trả bài, vào điểm: 

- Bài kiểm phải chấm và trả cho học sinh kịp thời. Khi trả bài kiểm tra phải nhận xét những ưu và khuyết điểm của học sinh về kết quả làm bài.

-  GV vào điểm bài kiểm tra không được sai sót, nếu phát hiện vào sai phải kịp thời báo ngay bộ phận CNTT.

- Sau khi trả bài cho học sinh, điểm bài kiểm tra GV phải vào đầy đủ trong sổ điểm cá nhân, đồng thời nhập trên hệ thống sổ điểm điện tử Smax.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng:

- Triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên nội Kế hoạch này định này, tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

- Điều chỉnh kế hoạch kịp thời để phù hợp với thực tiễn tại nhà trường và tình hình dịch bệnh tại địa phương.

2. Nhiệm vụ của tổ Giáo vụ:

- In sao, quản lý đề kiểm tra đảm bảo bảo mật theo quy định.

- Lưu trữ kiểm tra thi cẩn thận, đầy đủ.

- Phối hợp với tổ Văn phòng chuẩn bị văn phòng phẩm, lập các hồ sơ đối với học sinh, phân công giáo viên coi kiểm tra.

3. Trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn:

Nghiên cứu các văn bản có liên quan, tổ chức điều hành việc ra đề kiểm tra đảm bảo yêu cầu.

          4. Trách nhiệm của giáo viên:

          Thông báo cho học sinh của lớp mình dạy thời gian kiểm tra trước hai tuần.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công ra đề, coi kiểm tra, chấm bài, trả bài, nhận xét kết quả học tập và rèn luyện của học sinh; nộp điểm đúng thời gian quy định.

 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức kiểm tra cuối học kì I, năm học 2021- 2022, yêu cầu tất cả CB, GV, NV và HS nghiêm túc thực hiện. Nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời với BGH Nhà trường./.

 

Nơi nhận:

-BGH,Tổ trưởng CM;

-Web (thông báo);

- Bảng tin(thông báo);

- Lưu CM.

KT.HIỆU TRƯỞNG

          Phó hiệu trưởng

 

 

 

 

 

 

                             Phạm Cao Sang