• Đặng Thị Quế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Email:
   dangque24061968@gmail.com
 • Phạm Cao Sang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Email:
   pcsang1503@gmail.com
 • Phan Quốc Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0986340034
  • Email:
   cuongdakto@gmail.com
Thời tiết