1. Huỳnh Thị Thanh Hoa - Tổ trưởng

2. Trần Thị Đượm Tình

3. Nguyễn Thị Kim Loan

4. Nguyễn Thị Diệu Hương

5. Nguyễn Thị Ngọc

6. Mai Thị Quý Nghĩa