1. Phạm Minh Phương - tổ trưởng

2. Phạm Thị Hồng Trang

3. Nguyễn Chấn Sơn

4. Nguyễn Du Lam

5. Phạm Bá Hùng